Auteursrechten

Auteursrecht in 2 min.
of leest u de auteursrechten hieronder;
01

Tenzij

Tenzij anders door Fotopersbureau LDB Production is aangegeven, berust het auteursrecht op de door Fotopersbureau LDB Production aan Cliënt ter beschikking gestelde Foto's bij Fotopersbureau LDB Production of bij de door hem vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen.
02

Cliënt

Cliënt zal voorafgaande aan iedere voorgenomen (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Foto's Fotopersbureau LDB Production op de hoogte stellen van het voorgenomen gebruik. Krachtens auteursrecht of licentie heeft uitsluitend Fotopersbureau LDB Production de bevoegdheid toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde Foto's. Ieder gebruik anders dan waarin krachtens de uitgegeven toestemming voortvloeiende overeenkomst is voorzien, is niet toegestaan.
03

Insurance Brokerage

Indien toestemming tot (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van een Fotografisch werk aan Cliënt wordt verleend, omvat dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend een eenmalige niet-exclusieve toestemming tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze ten behoeve van een bepaald doel en overeengekomen oplage en met inachtneming van de zogenoemde persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet 1912. Toestemming voor openbaarmaking in een medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke toestemming van Fotopersbureau LDB Production. In geval van gebruik van een Fotografisch werk door Cliënt, dat niet schriftelijk is overeengekomen, komt aan Fotopersbureau LDB Production (of de door Fotopersbureau LDB Production vertegenwoordigde organisatie) een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Fotopersbureau LDB Production gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,--, onverminderd overige rechten van Fotopersbureau LDB Production of diens licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Tenzij anders vermeld zijn de Foto's die door Fotopersbureau LDB Production worden geleverd niet model released of property released.
04

Licentie

Indien Fotopersbureau LDB Production de Foto's onder licentie heeft verkregen, welke Foto's worden vermeld als model released of property released, is Cliënt gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van deze foto's in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij Fotopersbureau LDB Production worden opgevraagd.
05

Openbaarmaking

Cliënt draagt er zorg voor dat bij (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Foto's duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst dan wel fotoverantwoording in het colofon wordt opgenomen onder verwijzing naar de desbetreffende Foto, tenzij op de Foto een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © Fotopersbureau LDB Production 201../Foto: ... (naam Fotograaf en/of bureau). Bij niet nakomen van deze verplichting komt aan Fotopersbureau LDB Production een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

Any Questions?
contact us

Levin Den Boer
Copyright | Fotopersbureau LDB Production | 2005
Zaltbommel | Netherlands